Fundació Catalunya Europa RE-CITY

Combatre les desigualtats a les ciutats: 3a Jornada de formació per a Ajuntaments

Durant diverses dècades, la desigualtat ha augmentat a tot el món, especialment en les principals àrees urbanes. Durant la Tercera Sessió de les jornades de formació, es va parlar de la xarxa de coneixement que s'ha impulsat des de Re-City per fer front a aquest repte multidisciplinari entre els diferents actors que hi tenen veu.

Des de l'Observatori en Sostenibilitat Social, s'han establert una sèrie d'indicadors per mesurar la desigualtat, els seus determinants i les seves conseqüències per poder fer una diagnosi de la desigualtat a les àrees urbanes. Des de Re-City, amb la participació dels municipis de l'AMB, s'ha incentivat l'ampliació de les dades disponibles a escala local.

L'evolució de la desigualtat econòmica durant els últims cinquanta anys s'ha vist determinada per dos canvis molt notoris: el canvi tecnològic (lligat amb les tecnologies de la informació, la comunicació, la robotització i l'automatització) i el procés de globalització econòmica. L'impacte d'aquests processos sobre la desigualtat s'ha pogut veure incrementat o contrarestat per l'actuació de les polítiques públiques.

L'anàlisi de les dades que es recullen als municipis és de gran importància per a realitzar polítiques informades, per exemple, la utilització de les dades fiscals dels habitants de les ciutats per obtenir informació sobre les característiques econòmiques de la població permet ajustar la provisió de serveis públics perquè sigui més equitativa.

A continuació, es van succeir diferents intervencions dels representants dels ajuntaments convidats, que van anar exposant les seves idees i les seves solucions davant del repte de la desigualtat en el qual es troben compromesos.

Una de les idees principals prové de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, localitat on s'implementa, des de l'any 2012, la tarifació social[1]. Es va observar com les escoles bressols municipals i les escoles de música públiques tenien un perfil socioeconòmic d'assistents molt determinat. El resultat va ser una remodelació dels serveis administratius, de les funcions dels treballadors de l'ajuntament i fins i tot de la tipologia de llocs de treball necessaris, per aconseguir un canvi de paradigma i oferir serveis equitatius als ciutadans. Així doncs, aquest nou model (la tarifació social), va ser traslladat a la ciutadania a través d'un pla de comunicació específic.

Des de Sant Vicenç dels Horts, es van discutir les iniciatives que es duen a terme des del seu ajuntament per prendre decisions informades. Des de 1998, està en marxa una taula (anomenada Consell Econòmic i per l'Ocupació), amb empreses, agents socials i el mateix ajuntament amb l'objectiu de recopilar dades, que són contrastades amb les opinions i necessitats dels empresaris locals per ajustar l'oferta educativa a les demandes del municipi, creant així polítiques actives de mercat de treball. Des de l'ajuntament s'han posat en marxa noves iniciatives de Formació Professional, responent a les necessitats de la localitat. A més a més, també va presentar un projecte, incentivat mitjançant recursos propis, adreçat a incrementar l'ocupació de dones majors de 30 anys[2]. Una empresa que es va dur a terme gràcies a l'anàlisi de les dades del municipi.

Mitjançant la intervenció de l'Ajuntament de Viladecans, es va veure com realment hi ha una necessitat per poder analitzar les dades de les quals disposen per incentivar el treball transversal entre les diverses àrees del consistori. A finals de l'any 2015, coincidint amb la fi del mandat, es va dur a terme un baròmetre d'inclusió social, que va servir per marcar quines havien de ser les línies d'actuació prioritàries des de l'Ajuntament. Un dels principals punts forts de la ciutat és el diàleg constant amb els treballadors socials de base, cosa que ha permès la detecció de certes polítiques que no estaven funcionant, per substituir-les per unes altres més efectives. Finalment també s'ha incorporat un projecte finançat amb fons europeus, el VilaWatt[3], que té com a objectiu principal reduir la pobresa energètica.

Pel que fa a l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, el representant va començar constatant que hi ha una mancança d'indicadors locals i la possibilitat de disposar de més dades al municipi ajudaria a crear noves estratègies per posar fi a les dificultats d'una part de la seva població.

Des de la perspectiva de Gavà, una reflexió sobre els impactes i els efectes de les administracions és indispensable, ja que els ajuntaments tenen la percepció que es veuen abocats a fer polítiques i actuacions reactives. Sant Boi de Llobregat va continuar des d'aquesta perspectiva explicant que els ajuntaments tenen una posició reactiva davant les decisions d'altres instàncies i nivells administratius. Va fer palès, el representant de l'ajuntament, que actualment no disposen de dades suficients per a molts àmbits, tasca que dificulta en gran mesura, la labor que fan des dels ajuntaments.

Per concloure amb les intervencions, des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat es van emfatitzar els problemes relacionats amb l'habitatge, més concretament, la manca de l'habitatge social. És imprescindible, doncs, l'actuació des de l'àmbit nacional per la creació d'una política social de lloguer amb tarifació social.

Guillem Espriu, coordinador de Polítiques Socials de l'AMB, va concloure la trobada emfatitzant que la desigualtat és molt complexa i es tendeix a simplificar. Hi ha una necessitat vigent d'obtenir més dades per guiar les polítiques públiques, una iniciativa que l'AMB està impulsant a través d'aliances amb diferents actors. Cal detectar, en tot moment, les especificitats de cada cas per evitar reproduir iniciatives i accions, adaptant-les a cada context concret, buscant sempre un equilibri institucional horitzontal.

La desigualtat s'ha mesurat principalment en l'àmbit estatal, però les ciutats tendeixen a ser més desiguals que els països. Segons l'OCDE, la desigualtat és més alta dins de les grans ciutats, amb grans disparitats en els ingressos d'una àrea d'una ciutat a una altra. Les conseqüències de les desigualtats són visibles en l'àmbit metropolità, a través de la segregació dels barris i l'expansió incontrolada del territori que constitueix una metròpoli. Hi ha espai, per tant, per millorar l'anàlisi de la desigualtat a escala metropolitana, i aquest és l'objectiu de la col·laboració entre la xarxa Metròpolis i la FCE. Durant l'any 2019 s'estan co-organitzant tres seminaris web sobre desigualtat i s'ha iniciat la recopilació de dades sobre desigualtats per membres de l'associació.

[1] https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=24261

[2] http://www.santvicencactiu.cat/ocupacio/politiques-actives/valorat

[3] http://www.viladecans.cat/es/vilawatt